Vår undervisning

På Kyrkdalen jobbar vi mycket med kvalité i alla delar av verksamheten. Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser.

Inför varje läsår jobbar vi efter mål som vi valt ut efter de behov som vi ser att verksamheten behöver. Barn utforskar, upptäcker, utmanas, experimenterar tillsammans med varandra och med pedagogerna på förskolan.

Vi vill ta tillvara på alla mellanrum, mellan planerade undervisningssituationer som samlingar till den fria leken. Vi erbjuder därför barnen föränderliga och inspirerande lärmiljöer som lockar till lek och aktiviteter. Vi har utbytbara hörnor och leklådor som erbjuder olika material.

Trygghetskänslan är en förutsättning för utveckling och lärande. I våra projekt arbetar vi med barnen i små undervisningsgrupper. Vi lägger stor vikt på att skapa förutsättningar för en trygg struktur och miljö. Här kommer sådant som dagsrytm, lokaler och särskild ansvarspersonal in, men också en gemenskap i form av att alla barn och pedagoger känner varandra och träffas varje dag.

Hälsomedvetenhet och Mulleverksamhet
Vi jobbar aktivt med en hälsomedvetenhet i vardagen och vi vill att barnen ska känna att röra på sig är en naturlig del i deras vardag på förskolan. Vi har rytmik, gymnastik och rörelsedagar. Vikten av en god balans mellan fysisk aktivitet och återhämtning anser vi är viktigt och erbjuder även aktiviteter som vila, massage och lästunder. De yngsta barnen sover ute i sina vagnar.

Förskolan strävar även att vara en giftfri-förskola. Det är viktigt för oss att våra barn inte riskerar att utsättas för farliga ämnen i sin vardag på förskolan. Därför har vi sedan en längre tid tillbaka arbetat aktivt för en giftfri förskola.

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag på Kyrkdalens förskola. Vi är ute minst en gång om dagen. Vi har som mål att gå på utflykt kontinuerligt och när verksamheten tillåter. På gården finns utmaningar i balans, koordination och kroppskontroll. Gården är utformad så att personalen alltid kan ha uppsikt över alla barnen.

Vi har mulle/Knytte-verksamhet en gång i veckan. Då lämnar vi förskolan för att utforskar närliggande naturområden för att klurar och utforskar natur och miljö. Om vi har tur träffar vi skogsmulle. Förskolan är medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Lärplattform och dokumentation
Vi på Kyrkdalens förskola använder oss av förskoleappen Tyra. Där kan vårdnadshavare följa barnen under deras vardag på förskolan. Barnen är delaktiga i dokumentationen och med hjälp av vårt Fun-table kan flera barn vara med och utvärdera , förbättra och vidareutveckla teman, samlingar och mycket annat.

OIP

Läroplan för förskolan